Högerklicka på filmen ovan och välj "Spara/Ladda ned" för att spara filmen på din hårddisk.

Direktlänk till filmen

Ecofast

I projektet ”Ecofast” kommer Evertech Energy Systems AB i samarbete med SDC Automation AB och Compia Storuman Industrier AB utveckla och demonstrera innovativ teknik för energieffektivisering energiåtervinning och energilagring, baserad på samverkansparternas unika digitaliserade systemlösning.

Globalt utgör undertecknandet av FN:s klimatavtal i Paris 2015 en vändpunkt i det globala klimatarbetet. För första gången kunde en majoritet av världens ledare enas om ett avtal för att minska växthusgasutsläpp för att begränsa konsekvenserna av klimatförändringen. Ur EU-perspektiv utgör dock undertecknandet bara ett led i en långvarig policyprocess som strävar efter att motverka global uppvärmning. Med bakgrund av det övergripande klimatmålet, att hindra den globala uppvärmningen att öka mer än två grader jämfört med den förindustriella perioden, kommer de globala utsläppen av växthusgaser behöva minska till 50% av 1990 års nivåer fram till 2050.

Reduktionen av CO2utsläppen är därför ett centralt tema både genom EU:s miljödirektiv och nationella miljömål. Sverige tillhör de EU-länder som tilldelats de största utsläppsreduktionskraven, -40% fram till 2020. En av de centrala mekanismerna för att uppnå reduktionen är genomgående energieffektiviseringar, där energirenoveringar av offentliga byggnader särskilt identifierats som ett prioriterat område. För svensk del innebär det bl.a. att energirenovera minimum 3% av det statliga byggnadsbeståndet årligen.

Mot denna bakgrund kommer projektet Ecofast utveckla, projektvalidera och demonstrera en ny och unik miljöinnovation för energieffektivisering av äldre, ofta offentliga, fastigheter med upp till 70%.

Projektet förväntas leverera ett resultat som avsevärt kommer bidra till EU:s målsättning att ställa om till en koldioxidsnål ekonomi.

  • Projektet kommer visa att det är möjligt att uppnå upp till 70% energieffektivisering i äldre fastigheter med hjälp av den nya teknologin.
  • Projektet kommer skapa medvetenhet om den nya tekniken bland såväl branschfolk, beslutsfattare och allmänheten.
  • Projektet kommer att lägga grunden för en testbädd för ny energiteknik i Vilhelmina.

EcoFast-projektet har sitt säte i och referensobjekt i Vilhelmina. FoU-projektet innebär ett första steg i etablerandet av en världsledande testbäddsinfrastruktur för energiteknik i Norrlands inland.

 

Evertherm-GEO

I projektet ”Evertherm-GEO” kommer Evertech Energy Systems AB i samarbete med SDC Automation optimera, demonstrera och validera en ny teknik för energiladdning av bergvärmeborrhål, baserade på Evertechs energikollektorteknologi och SDC Automations digitaliserade plattforms- och styrsystemlösning.

Med en total svensk produktion av över 12 terawattimmar är geoenergi idag Sveriges tredje största förnyelsebara energikälla. Den vanligaste formen av geoenergi i Sverige är bergvärme. På grund av åldrande borrhål och mer effektiva värmepumpar är utarmning av borrhål ett växande problem.

Mot denna bakgrund ska projektet demonstrera, optimera och validera en teknologi som gör det möjligt att återladda bergvärmehål med hjälp av luft- och solvärme. Projektet kommer att utföras i anslutning till Ecofast-projektet och kommer komplettera Ecofast genom att tillföra en geoenergikomponent som bidrar till att minska energiförbrukningen i Vilhelmina Folkets hus

Projektet kommer att utvärdera den nya teknologin, dels som en fristående teknologi för att effektivisera utvinnandet av förnyelsebar energi, dels som en integrerad del av komplexa systemlösningar som syftar till energieffektivisering av fastigheter för att minska behovet av köpt energi och minska fastigheternas klimatpåverkan. Demonstrationen har tre huvudsyften: att möjliggöra en optimering av teknologin, att genomföra en transparent extern validering av teknologin och att genomföra informationsspridning för att underlätta replikering inom energisektorn.

Projektet kommer att:

  • Demonstrera den nya teknologins energipotential för fastighetsägare och projekterare
  • Optimera tekniklösningen
  • Genomföra en transparent validering av den nya metoden
  • Utveckla kunskapen kring installation, integration och drift av den nya teknologin
  • Skapa ett nationellt och internationellt intresse för systemlösningen genom en riktad informationsspridning
  • Etablera ett referensobjekt för forskare, projektörer, fastighetsägare och byggherrar

Demonstrationen kommer resultera i en reduktion av Vilhelmina Folkets hus användning av köpt energi och kommer bidra till etablerandet av en nordlig svensk testbädd för utveckling och anpassning av förnyelsebar teknologi i kallt klimat. På sikt kommer projektet resultera i en tekniklösning som kommer påverka hela regionens användning av förnyelsebar energi och reducera regionens användning av köpt energi.

Parallellt som systemlösningen testas och valideras kommer projektet genomföra en informationsspridningsinsats för att öka marknadens och användares kunskap om den nya lösningen. Demonstrationen och informationsspridningen kommer bidra till att etablera en långsiktig energitestbäddsverksamhet i övre Norrland och kommer skapa nationellt och internationellt intresse för övre Norrland som en nordlig testbädd för utveckling och anpassning av framtidens energilösningar för kallt klimat. 

Högerklicka på filmen ovan och välj "Spara/Ladda ned" för att spara filmen på din hårddisk.
Direktlänk till filmen

Högerklicka på filmen ovan och välj "Spara/Ladda ned" för att spara filmen på din hårddisk.
Direktlänk till filmen